Faktura Web . online

Váš průvodce tvorbou faktury online

Vytvořit fakturu online

Kdo je plátce DPH a kdo neplátce?

Pokud začínáte s podnikáním a zakládáte si živnost nebo s.r.o., automaticky nejste plátcem DPH.
Pokud nejste plátcem DPH, nevztahuje se na Vás povinnost registrovat se na daňovém úřadě za plátce DPH a nemáte povinnost odvádět daň z dodávek svého zboží nebo služeb. Neplátce DPH tedy vystavuje faktury bez částek včetně DPH.

 

Plátcem DPH se podnikatel stane, pokud mu to vyplývá ze zákona o DPH, nebo dobrovolně požádá o registraci za plátce DPH.

 

Povinnou registraci tuzemských osob povinných k dani upravuje zákon o DPH v návaznosti na dosažení obratu definovaného v §6 tohoto zákona.
Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Zdanitelná osoba může ve smyslu § 6f zákona o DPH požádat o registraci za plátce DPH i před dosažením zákonem stanoveného obratu. Je nutné vyplnit vyplnit "Přihlášku k registraci k dani z přidané hodnoty". To lze provést i elektronicky.

 

To znamená, že u povinné registrace musí být splněny 2 podmínky:
- Žadatel o registraci vykonává ekonomickou činnost
- Výše dosaženého obratu za posledních nejvýše 12 předchozích po sobě jdoucích kalendářních měsíců činí 2 000 000 Kč a více

 

Po registraci k DPH bude vaše společnost zapsána do registru plátců DPH.

 

Pokud nejste plátcem DPH a přijímáte služby z členských zemí Evropské unie, vztahuje se na vás povinnost stát se indetifikovanou osobou. Totéž platí, pokud své služby prodáváte podnikatelům sídlícím v zemích EU. Identifikovaná osoba vystupuje prakticky jako plátce DPH pro přeshraniční obchody. Je povinnost požádat o registraci nejpozději do 15 dnů od přijetí nebo poskytnutí služby.

 

Ve Faktury webu je možné určit status pro každého dodavatele zboží či služby, zda je plátcem DPH či nikoli. Systém se při registraci společnosti snaží automaticky zjistit tento údaj z veřejných registrů. Je také možné tento údaj upravit manuálně při vytváření faktur nebo jednorázově v detailech uložené společnosti.
V systému Faktury web, je-li dodavatel nastaven jako plátce DPH, máte při vkládání položek se zbožím nebo službami možnost upravit i příslušnou sazbu DPH, která je již automaticky předvyplněna na základní sazbu podle §47 (1) písm. a) zákona o DPH.

 

Údaje dodavatele - fakturyweb.cz

Obrázek 1: V údajích dodavatele na webu Faktury webu lze určit, zda je dodavatel plátcem DPH.

Položky včetně DPH - fakturyweb.cz

Obrázek 2: Plátce DPH vkládá do faktury položky včetně základu a sazby daně